رولان بارت: النقد والحقيق

Roland Barthes Al-Naqd wa-l-haqiqa

Al-Naqd wa-l-haqiqa

Critiques et verité

Traduction: Ibrahim al-Khatib

Al-Kamel
Langue: arabe
1. Édition ()
paperback, pages
ISBN 9789922630816
Disponibilité: envoi immédiat
7.90 € 

Ajouter au panier